ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

tarafından
145
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Bu haber 257 kez okundu.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BORÇKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ TAŞIMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN          :              2023/798187

1-İdarenin

 1. a) Adı : BORÇKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi : GÜNDOĞDU MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI 1 08400 BORÇKA/ARTVİN
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4664151042 – 4664151332

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası   :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı : 2023 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ TAŞIMA HİZMETİ ALIMI
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı : Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında ARTVİN ili BORÇKA ilçesinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındak ortağretim öğrencilerinin taşıma merkezi okullara 22 araç ile 180 iş günü taşınması hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANADOLU LİSESİ CİVAN KÖYÜ-AGARA MAH. ANADOLU LİSESİ KALEKÖY TOPÇULAR MAH. ANADOLU LİSESİ KÜÇÜKKÖY DAKVARA ANADOLU LİSESİ MURATLI-KARŞIKÖY MERKEZ ANADOLU LİSESİ ZORLU-AVCILAR-AMBARLI KÖYLERİ ANADOLU LİSESİ İBRİKLİ-MERKEZ-HARMANLI KİREMİTÇİLER ANADOLU LİSESİ ARKAKÖY İMAM HATİP ORTAOKULU AKSU MAH. 1.DURAK İMAM HATİP ORTAOKULU AKSU MAH. 2.DURAK İMAM HATİP ORTAOKULU AYDINLAR MAH.-MERKEZ MAH. VE MARADİT CAD.(1) İMAM HATİP ORTAOKULU AYDINLAR-MARADİT VE ÇORUH CAD. (2) İMAM HATİP ORTAOKULU ESKİ HOPA YOLU YENİYOL İMAM HATİP ORTAOKULU GÜNEŞLİ KÖYÜ OSMAN BAKIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ İBRİKLİ ESENTEPE OSMAN BAKIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KAYNARCA YUKARI VE DERE MAH. ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GÜREŞEN MERKEZ-ŞEREFİYE ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AYDINLAR ALT VE ÜST MAHALLE ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEMİRCİLER KÖYÜ ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ARALIK-ATANOĞLU KÖYLERİ ÇAKMAKÇILAR MAH. ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAKLI AKPINAR KÖYÜ ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ CEVİZLİ MAH. DÜZKÖY ŞEHİT SAVAŞ GEDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ESKİ HOPA YOLU KESTANELİK

ç) Süresi/teslim tarihi              :              İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024

 1. d) İşe başlama tarihi : 09.2023

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.2023 – 15:30
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BORÇKA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜR ODASI
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

1874827