TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BORÇKA İCRA DAİRESİ

2017/146 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri                   : Artvin İli Borçka ilçesi, Anbarlı köyü, İncirli Mevkii, 124 ada, 57 parsel, 1.161,88 yüzölçümlü tarlanın tam payı borçlu adına kaim tapuludur. Tarla fındık ve sebze bahçesi olup, toprak yapısı kumlu tınlıdır. Düz bir arazi olup, sebze bahçesi niteliğindedir. Parsel üzerinde Muhdesat bilgisinde “Bir katlı ahşap ev Ömer oğlu Mehmet KENAR’a aittir” şerhi bulunmaktadır. Tarla, üzerindeki yapı hariç olmak üzere satışa hazırlanmıştır.

Adresi                                    : Anbarlı Köyü Borçka / ARTVİN

Yüzölçümü                 : 1.161,88 m2

Arsa Payı                    : Tam

İmar Durumu              : İnşaat tarzı İmarı Yok.

Kıymeti                      : 48.428,50 TL

KDV Oranı                : %18

Kaydındaki Şerhler    : Parsel üzerinde Muhdesat bilgisinde “Bir katlı ahşap ev Ömer oğlu Mehmet KENAR’a aittir” şerhi bulunmaktadır. Ayrıca dosyada ve tapu takyidatında mevcuttur.

1. Satış Günü             : 31/01/2020 günü 10:00 – 10:05 arası

2. Satış Günü              : 26/02/2020 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                    : Hükümet Konağı ön Otoparkı- Hükümet Caddesi Borçka / ARTVİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı ve 1/2 tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 tl gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine kanıt oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için, fiziken yapılacak olan ihalede, fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 tl’lik artış farkı aranmasına, 100,00 tl’lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

7- İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde İş bu satış ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan bu satış ilanı tebligat yerine geçer.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/146 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2019

Aynur YILMAZ

İcra Müdürü

135346

B.No: 285      B.Tarihi: 27 Aralık 2019

Bu haber 8.576 kez okundu.