KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

tarafından
160
KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
Bu haber 217 kez okundu.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BORÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7150Kcal/Kg’lik ( – 200 Kcal/Kg ) 60 Ton Portakal Büyüklüğünde ve 90 Ton Fındık Büyüklüğünde olmak üzere toplam 150 Ton İthal Linyit Kömürü Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/507179

1- İdarenin

a) Adı: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BORÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Gündoğdu Mah. Hükümet Cad. 43 08400 BORÇKA/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası: 4664151013 – 4664152539

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: 7150Kcal/Kg’lik ( – 200 Kcal/Kg ) 60 Ton Portakal Büyüklüğünde ve 90 Ton Fındık Büyüklüğünde olmak üzere toplam 150 Ton İthal Linyit Kömürü Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 60 Ton Portakal Büyüklüğünde ve 90 Ton Fındık Büyüklüğünde olmak üzere toplam 150 Ton İthal Linyit Kömürü

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 60 Ton Portakal büyüklüğünde kömür idarenin Murgul ilçesindeki ambarında, 90 Ton Fındık büyüklüğündeki kömür İdarenin Borçka İlçesindeki ambarında

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içinde

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzasına müteakip başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.09.2021 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Çevre Ve Şehircilik il Müdürlüğünden alınmış Satıcılar için Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi, veya ithalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi veya üreticiler için Üretici Uygunluk İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler; taahhüt ettikleri kömürün en az, aşağıda  belirtilen teknik özelliklerde olduğunu gösteren “Kimyasal Analiz Raporu”nun aslını ya da noter onaylı örneğini teklifleri kapsamında sunacaklardır.

Portakal büyüklüğünde, 25 kg’lık torbalanmış linyit kömürü aşağıdaki standartlara uygun olacaktır.

Alt Isıl değer                    :(Kuru bazda)            : Minimum 7150 kcal/kg (-200 tolerans)

Toplam Kükürt Oranı       :(Kuru bazda)            : Maksimum % 0,9  (% + 0,1 tolerans)

Uçucu madde                  :(Kuru Bazda): Minimum %12 Maksimum % 31  (+2 tolerans)

Toplam Nem                    :(Orijinalde)   : Maksimum %10 (+1 tolerans)

Kül                                   :(Kuru Bazda): Maksimum %16 (+2 tolerans) 

Boyut (Fındık)                : 10-22 mm (maksimum %10 tolerans)

Boyut (Portakal)             : 70-110 mm(maksimum %10 tolerans)

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İsteklilerce; satılması ve kullanılması düşünülen kömürler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınması gereken “Satış İzin Belgesi”

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr          Basın-1438189