HEMODİYALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ – BORÇKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BORÇKA DEVLET HASTANESİ 3 (ÜÇ) ADET HEMODİYALİZ CİHAZI MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2021/33509

1- İdarenin

a) Adresi: AKSU MAHALLESI SIGORTA CADDESI 1 08400 BORÇKA/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası: 4664152575 – 4664152126

c) Elektronik Posta Adresi: artvindhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: BORÇKA DEVLET HASTANESİ 3 (ÜÇ) ADET HEMODİYALİZ İHALESİDİR. MAL ALIMIDIR. TIBBİ CİHAZ ALIMIDIR. KISMI TEKLİF YOKTUR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

a) Teslim yeri: BORÇKA DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPOSU

b) Teslim tarihi: SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 20 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

2- İhalenin

a) Yapılacağı yer: BORÇKA DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati: 25.02.2021 – 10:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

ORTAKLARINDAN HER BİRİ TEKLİF ETTİĞİ KALEM İÇİN İSTENİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAK ZORUNDADIRLAR.

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İHALE KONUSU İLE İLGİLİ RENKLİ KATALOG VE FOTĞRAFLAR SUNMAK ZORUNDADIRLAR.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KAMU YADA ÖZEL YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE HEMODİYALİZ CİHAZININ ALIMI KABÜL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BORÇKA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar:  www.ilan.gov.tr                 Basın-1302701

Bu haber 8.117 kez okundu.