Borçka TSO “2020 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri” Hakkında Açıklama Yaptı

Borçka Ticaret ve Sanayi Odası 2020 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri hakkında açıklama yaptı.

Borçka Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada; “(75 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Bilindiği gibi, Emlak Vergisi Kanununun 7 ve 17 nci maddelerine göre Emlak Vergisi matrahı vergi değeridir.

Vergi değeri, EVK’nun 29 uncu maddesi uyarınca, Arsa ve araziler için VUK’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine (VUK Mükerrer Md:49/b) göre takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerleri üzerinden hesaplanan bedeller, Binalar için ise Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile binaya ait arsa veya arsa payı değeri (takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerleri) esas alınarak hesaplanan bedellerdir.

Bu değerler, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılarak bulunmaktadır. Bununla birlikte emlak vergisine esas alınacak arsa ve arazi değerleri VUK’nun Mük. 49 uncu maddesi uyarınca her dört yılda bir takdir komisyonlarınca tespit edilmektedir. Nitekim 2018 ve müteakip üç yıl için geçerli olan arsa ve arazi metrekare değerleri takdir komisyonlarınca 2017 yılında yeniden belirlenmiş olup, 2018 yılı için belirlenen bu değerler, 2019,2020 ve 2021 yıllarında yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı’nın bu artış oranını sıfıra kadar indirme veya yeniden değerleme oranına kadar artırma yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini 2019 yılı için kullanmamış olup, 2020 ve 2021 yılları için de henüz bu yetkinin kullanılıp kullanılmayacağı belli değildir.

Binalara ilişkin vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Bina Vergi Değeri =(m2 normal inşaat maliyeti x binanın dıştan dışa yüzölçümü) +(%8 kalorifer veya klima ve %6 asansör artırımı) +-(kat veya cephe artırımı veya indirimi) – (aşınma payı indirimi) + (arsanın veya arsa payının m2 si x takdir edilmiş m2 asgari arsa değeri)

Kanun’un 33 üncü maddesinde yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (bina alımı, boş arsa üzerine bina inşası gibi) (8 numaralı bent hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, takdir komisyonlarınca belirlenmiş olan arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması suretiyle dikkate alınmaktadır.

Yıllar itibariyle dikkate alınması gereken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ise, her yıl Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilmektedir.

Bu hüküm ve yönetmelik (700 sayılı KHK ile tüzük ibaresi yönetmelik olarak değiştirilmiştir) uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri müştereken belirlenerek 75 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (RG.29.08.2019 – 30873) ekinde ilan edilmiştir.” İfadeleri kullanıldı.

Haber: Fatma Küçük Atasert

Bu haber 738 kez okundu.