BORÇKA BELEDİYESİ MAYIS 2022 MECLİS TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI

tarafından
853
BORÇKA BELEDİYESİ MAYIS 2022 MECLİS TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI
Bu haber 1.653 kez okundu.

            Borçka Belediye Başkanlığı Mayıs 2022 Meclis Kararları açıklandı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs Ayı Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 10.05.2022 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda  toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.   

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu,        

3. Bir Önceki Toplantı Tutanaklarının Sunumu,

4. Ek Bütçenin Görüşülmesi,

5. Kesin Hesapların Görüşülmesi,

6. Şartlı Bağışın Görüşülmesi,

7. Fotoğraf Yarışmasında Derece ve Mansiyon Alan Yarışmacıların Ödüllerinin Görüşülmesi,

8. Emekli Olan Personeller İçin İller Bankasına Yapılacak Kredi Talebinin Görüşülmesi

9. Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin  toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesi gereği;

Nisan 2022 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

GELİR

A- FİNANSMANIN KAYNAĞI

Gider tablosunda yer alan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için “Ek Ödenek” yapılması, ödeneğin 11.800.000,00 TL.sinin Taşınmaz Satışından , kalan 2.500.000,00 TL.sinin ise Şartlı bağış ve yadımlardan karşılanması, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince,

Belediye Meclisince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 5.Maddesi olan 2021 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

Gider Kesin Hesabının:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 799.293,50 TL ödenek karşılığında 610.063,99 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde  bütçe ile verilen 170.669,37 TL ödenek karşılığında 147.226,92 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu  Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 864.409,05 TL ödenek karşılığında 1.661.404,21 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 309.884,11 TL ödenek karşılığında 344.373,78 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 12.415.963,64 TL ödenek karşılığında 16.249.915,83 TL harcama yapıldığı,

42 Kurumsal kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 51.669,99 TL ödenek karşılığında 149.375.08 TL harcama yapıldığı,

46 Kurumsal kodlu Kütüphane Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 151.228,13 TL ödenek karşılığında 140.788,18 TL harcama yapıldığı,

48 Kurumsal kodlu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 214.880,72 TL ödenek karşılığında 209.115,54 TL harcama yapıldığı,

55 Kurumsal kodlu Su İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 22.001,49 TL ödenek karşılığında harcama yapılmadığı,

30.12.2021 Tarih ve 33 Sayılı Encümen  karar gereği 1.247.478,95 TL ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artışlar nedeniyle 4.520.000,00 TL  ek bütçe yapılmıştır. 2021 yılı gider kesin hesabının toplamı  19.512.263,53 TL olarak gerçekleşmiş olup 7.736,47 TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir. 

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 509.613,26 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 370.571,63 TL Tahsil  edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 369.525,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 691.232,22 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 484.292,43 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 1.030.162,20 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 5.066,02 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında  tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 1.276.332,52 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 1.024.955,44 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 573.056,62 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 766.590,55 TL tahsil edildiğiı,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  bölümüne bütçe ile 7.725,00 tahmin edilen gelirler karşılığında 42.210,13 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 15.447,22 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan  ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 256.065,53 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 1.109.500,00 TL tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 13.042,66 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 18.011,79  tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 10.537.080,00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 13.549.819,56 TL tahsil edildiği, 

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 218.590,32 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  184.782,69 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 51.545,00 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 145.933,51 TL  tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 403.830,23 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 57.796,61 TL  tahsil edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 259.014,02 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 209.999,93 TL  tahsil edildiği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 19.774,17 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında işlem yapılmadığı,

Buna göre 2021 yılı gelir kesin hesabının toplamı 19.201.566,26 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 98 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2021 yılı kesin hesaplar cetvelleri rapor doğrultusunda;

Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Gündeme alınan maddenin  görüşülmesi sonucu; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10. Maddesinin 1/(ç) ve (d) fıkralarında belirtilen işlerde kullanılmak üzere, Dost  İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) TL’nin  İlimiz iş  insanı İsmet ACAR’ın belirtilen şirketinden şartlı bağış yardımının talep edilmesine, söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye kanunun 18. Maddesinin (g) fıkrası gereği kabulüne ;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

İlçemizde düzenlenecek olan Fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara verilecek ödüllerin görüşülmesi neticesinde ; Birincilik ödülünün, 8.000 (sekiz bin) TL ikincilik ödülünün 7.000 (yedi bin) TL,  üçüncülük ödülünün 6.000 (altıbin) TL,Mansiyon ödülünün 1.000 (bin) TL 10 Adet, Sergileme ödülünün tanesi 250 (ikiyüzelli) TL 50 adet olarak belirlenmesine ; Meclis üyeleri Hasan GÖKDEMİR ve Ziya ŞAN’ın red oyu verdiği oylama sonucu;

Oy çokluğu ile  karar verildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.     

Belediyemiz de çalışmakta iken emekliliğe hak kazanan  personeller için kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarının  ödenmesi için 14590572200 TC Kimlik Numaralı Fevzi ŞİMŞEK’e 200.00.00 TL, 23317286608 TC Kimlik Numaralı Recep ÇAKMAK’a 225.493.11 TL İller Bankası A.Ş’den kredi talebinde bulunulmasına, İller Bankası ,diğer kamu ve özel bankalarda ki  bütün iş ve işlemler için  Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkili kılınmasına;

Oy birliği ile karar verildi. – GÖKHAN ÖZÇELİK