BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASIM 2021 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

tarafından
445
BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASIM 2021 MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI
Bu haber 275 kez okundu.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Olağan birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 02.11.2021 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.         

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu,        

3. Belediyemizin Çıkarmış Olduğu Karçal Dergisinin Satış Bedelinin Belirlenmesinin Görüşülmesi,

4. 2022 Yılı, Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi,

5. Fındıklı Belediyesi ile Kardeş Belediye Olunmasının Görüşülmesi,

6. Yeniyol Mahallesi Aydınlar Sokak İsminin Değiştirilmesi ve İsmi Belli Olmayan Sokaklara Yeni İsim Verilmesinin Görüşülmesi,

7. Kapanış.

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Hızır GENÇTÜRK, Ziya ŞAN ve Hasan GÖKDEMİR’in mazeret belirtmeden toplantıya katılmadığı, diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek  birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ekim 2021 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı.Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi.İnceleme sonucunda;görüşmenin değiştirilmeden kayıt edildiği  görülerek gündemin diğer  maddesine geçildi.

Belediye Meclis Üyelerinden Hamit ATALAY gündem dışı söz alarak, 29636458160 T.C Kimlik Numaralı Ömer ŞAHİNER İsimli Vatandaşımızın İlçemize yapmış olduğu yardımlardan dolayı Fahri Hemşehrilik Beratının verilmesi ile ilgili konunun  gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu konunun gündeme alınmasına; oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclis Üyelerinden Celal KILIÇ gündem dışı söz alarak, İlçemiz Muratlı caddesi esnaflarının isteği üzerine Muratlı caddesinde WC yapılması ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu konunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.        

Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet YELKENCİ gündem dışı söz alarak, Demirciler Köyü 205 ada 2 ve 4 parsellerin mücavir alaNa alınması ile ilgili konunun gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu konunun gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan 29636458160 T.C Kimlik numaralı  Ömer ŞAHİNER İsimli Vatandaşımıza , İlçemize yapmış olduğu yardımlardan dolayı  Belediye Kanunun 18. maddesi (R)fıkrası gereği  Fahri Hemşehrilik beratının verilmesine;

Oybirliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Muratlı Caddesi WC Yapım işinin görüşülmesinde ;İlçemiz Merkez Mahallesi Muratlı Caddesi  üzerinde bulunan birçok esnafın işyerinde tuvalet,lavabo ihtiyacını karşılayacak yer  bulunmamasından dolayı;temizliğin daha da önem arz ettiği yaşadığımız pandemi sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak  şekilde Cadde  esnafının da görüşü alınarak uygun olan bir yere Fen işleri Müdürlüğümüz ekiplerince WC  yapılmasına ;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan 07.07.2020 tarih ve 33 nolu Belediye Meclis Kararında Artvin İli Borçka İlçesin de  İlçemiz sınırlarına bitişik olan Demirciler Köyü 205 ada 2 ve 4 numaralı parsellerin  Belediye sınırlarına dahil edilmesine dair karar alınmışken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve E-2050735 Sayılı yazısına ve Kamu hizmeti gerekleri esas alınarak belirlenen gerekçelerin net şekilde açıklandığı mücavir alan teklifi gerekçe raporu ve  İlçemizde Kamu yararı gereği, Sosyo-ekonomik açıdan fayda sağlanacağından; Demirciler köyü  205 ada 2  ve 4 numaralı parsellerin mücavir alana dahil  edilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3 maddesine geçildi.

Belediyemiz tarafından çıkarılan coğrafi kültürel yayın mahiyetli  Karçal Dergisinin satış Bedeli K.D.V.hariç 16.95 TL (%18 K.D.V dahil 20.00 TL) olarak belirlenmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

2022 Mali yılı  Bütçesi Belediyemiz Encümeni tarafından incelendikten sonra Meclis’e, Meclis tarafından Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe  komisyonunca  rapor haline getirilip meclise sunulan;

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNE

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 633.800,00 TL

31-01Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 181.252.69TL

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, Faiz Giderleri, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 1.241.399,30TL

34-01 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 356.544,11 TL

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 12.064.096,30TL

42-01 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetleri için. Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, Mal ve hizmet alım giderleri için 161.001,49 TL

42-10 Kültür ve Sosyal İşler Müdrlüğüne bağlı Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için: Mal Hizmet Alım Giderleri, Yedek Ödeneklere ait fonksiyonlara 15.000,00 TL

46-01 Kütüphane Müdürlüğü hizmetleri için:  Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 151.228,13 TL

48-01 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetler için: Personel giderleri,  Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 181.176,49 TL

55-01 Su İşleri Müdürlüğü hizmetleri için: Personel giderleri, Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri için: 14.501,49 TL

Toplam 15.000.000,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ’NE

01- Vergi gelirleri’nin;

02- Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne 394.000,00 TL

03- Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne 912.000,00 TL

06- Belediye harçlar bölümüne 832.790,98 TL

09- Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne 5.066,02  TL

03- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01- Mal ve Hizmet satış gelirleri 976.887,52  TL

06- Kira gelirleri 618.106,62  TL

09- Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.000,00 TL

04- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02- Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yard. 7.722,22 TL

04- Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar 131.000,00 TL

05- Diğer gelirler

01- Faiz gelirleri bölümüne 13.042,66 TL

02- Kişi ve kurumlardan alınan paylar 10.852.547,85 TL

03- Para cezaları bölümüne 130.205,00 TL

09- Diğer çeşitli gelirler 21.545,00  TL

06- Sermaye Gelirleri  

01- Taşınmaz satış gelirleri 18.830,23 TL

02- Taşınır satış gelirleri 68.255,90 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00. TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

Gelirler Gider bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2022 yılı gelir gider bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2022 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 15.000.000,00.TL gider, 15.000.000,00.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2022 Mali Yılı bütçesinin kabulüne ve 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2022 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına; Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 02.11.2021 tarihli birleşimde oy birliği  ile  kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Belediye Başkanlığınca teklif edilen Borçka Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi arasında  Ekonomik ve sosyal  ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilerek, karşılıklı yardımların yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi  (P) bendi gereği  Kardeş kent ilişkilerinin  başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

07.09.2021 Tarih ve 40  nolu Meclis Kararına istinaden; Yeniyol Mahallesi Mehmet KASIMOĞLU’na ait binanın önünden başlayıp üst tarafa doğru giden ve yolun sonuna kadar devam eden güzergahtaki Aydın Sokak isminin değiştirilerek, İstiklal Sokak olarak belirlenmesine;

Adres Kayıt Sistemi kapsamında Yeniyol Mahallesinde ismi belli olmayan cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesinin görüşülmesi sonucu;

Yeniyol Mahallesi 225 ada 15 parsel numaralı  Orhan YILANCI’ ya ait binanın yol güzergahından başlayıp, 131 ada 10 parsel de  Rıza ÖKSÜZ’e ait binaya kadar devam eden yol güzergahının Kayabaşı Sokak olarak belirlenmesine;

Yeniyol Mahallesi 224 ada 20 parsel numaralı taşınmazdan ayrılarak Kerem AYDIN’ın binasına kadar devam eden hattın Aydın Sokak olarak belirlenmesine; Oy birliği ile karar verildi. – GÖKHAN ÖZÇELİK