BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATIŞ İHALESİ

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATIŞ İHALESİ

İHALE İLANI

            Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Merkez Mahallesi Vehbi Alparaslan caddesi 119 ada 136 parsel de bulunan 36,90 metrekare arsamızın  Belediye meclisinin 05.01.2021 gün ve 2 sayılı kararı gereği satışı için, 2886 Sayılı Yasa’nın 45.nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü İle ihale edilecektir.

1. Satış ihalesi 05 ŞUBAT 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 13:30 da  Belediye Encümen Salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. Satış konusu taşınmazların muhammen bedeli Fiyat Tespit komisyonunca tespit edilmiş

olup;

Satışa konu Muhammen bedel:

ARSA ADA-PARSEL M2 MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
  119-136 36,90 67.957,25 TL 2.038,72 TL 13:30

3. Yüklenici aşağıdaki idari şartları şimdiden kabul ve taahhüt eder;

a. Tapu da 119 ada 136 parsel için İhaleyi alan firma veya şahıslar ihale bedelinin 7 gün içinde tamamını peşin ödeyeceklerdir..

b. Satışa söz konusu arsa 119 ada 136 parseldir. Arsa  müstakil tapuya sahip olup ihale bedeli ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır.

c. İhaleye katılan firma veya şahısların Borçka Belediye Başkanlığına (Mali İşler Müdürlüğünden alınacaktır.) borcu olmadıklarına dair belge sunmaları gerekmektedir.

d. İhaleye katılan firma veya şahıslar ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak

Belirtmek durumundadırlar.

e. İhaleye katılan firma veya şahıslar ihale bedelinin tamamı için banka teminatı

Vermeleri halinde tapu devri yapılır ve/veya ihale sonuç tutanağı ile kredi başvurusunda bulunulabilir.

5– Açık Teklif Suretiyle Yapılacak İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

a. Tebligat için ihale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir bir belge, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

b. Geçici teminat yatırdığına dair belge,

c. Nüfus cüzdan sureti

d. Şartname aldığına dair belge

e. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

f. Borçka Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

g. Teklif mektubu

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

a. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

c. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

d. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

e. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

f. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

g. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

h. Şartname aldığına dair belge,

ı. Borçka Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü/İhale Biriminden görülebilir

4. İhaleyi alan şahıs ve firmalar 7 gün içinde, ihale bedelini iş bu şartname hükümlerine Göre yatırmak suretiyle 30 gün içinde tapu devrini alacaktır. Süresi içinde bedeli ödenmeyen ihalenin teminatı belediye hesaplarına GELİR  olarak kaydedilir.

5. İhaleye ait vergi harç İhale İlan Bedeli ve Her Türlü Giderler alıcıya ait olacaktır.

Resmi İlanlar : www.ilan.gov.tr               Basın-1297203

Bu haber 8.836 kez okundu.