Artvin Defterdarı Şimşek; “VERGİLENDİRMEDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR”

tarafından
133
Artvin Defterdarı Şimşek; “VERGİLENDİRMEDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR”
Bu haber 175 kez okundu.

Artvin Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada “VERGİLENDİRMEDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR” vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini duyurdu. 

Resmi Gazete’de 9 Haziran tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yapılandırması süreci Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Artvin Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini duyurdu. 

Yapılandırma Kanunuyla; vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalması, borçlar taksitler halinde ödenebilmesi, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ilgili ihtilafların sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilmesi, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilmesi, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmaması, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilmesi hedefleniyor.

Ayrıca; 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacak. 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık yüzde 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecek. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9.6.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecek.

Yapılandırma Kanunu Kesinleşmiş Borçlara Ödeme Kolaylığı Getiriyor

Vatandaşlar, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.Ayrıca, tütün ve pandemi kaynaklı verilenler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç, vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

Kanun kapsamında, Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler ise; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak.  Yapılandırılan borcun idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece gecikme faizi, faiz, gecikme zammı gibi Fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek.  Bu durumda Fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında,  Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Kanun yapılandırılan borçları 18 eşit taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.

Kanun 30 Nisan 2021 tarihini esas alıyor. 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti ile Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süreleri başlamamış olan 2020 takvim yılına ilişkin gelir vergisi taksitleri ve Ocak, Şubat, Mart 2021 vergilendirme dönemine ait geçici vergiler kanun kapsamına girmiyor.

Motorlu taşıtlara ilişkin borçlarını yapılandıran araç sahipleri, Kanun kapsamında yapılandırılan bu borçlarının; tamamını ödemeleri halinde motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi, en az %10’unu ödenmeleri ve Kanun hükümlerini ihlal etmemeleri şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene izin ve uçuşa elverişli belgesi alabilecekler.

İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.

Kanun, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkân sağlıyor. Kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları sonlandırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükellefler de Kanundan yararlanabilecek. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak Kanunda farklı oranlarda ödemeler öngörülüyor. Bu alacakların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından ve idari para cezalarının aslından aynı şekilde indirim yapılacak.

Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

Kanuna göre, devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacaklar da Kanun kapsamında olup, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükellefler yapılandırma imkânlarından yararlanabilecek. Yapılandırılan borçların peşin veya altı eşit taksitte ödenmesi mümkün olup, bu kapsamdaki ödemelerin de peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak. Kanun hükümlerinden yararlanılması nedeniyle daha önce uyumlu mükellef indirimi kapsamında indirim konusu yapılan vergi geri alınmayacak.

Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyana taksit imkânı veriliyor.

Kanun kapsamında, pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan üzerine ödenecek tutarların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de Yİ-ÜFE tutarından indirimler yapılacak.

Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.

Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı. Mükellefler daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 120 bin lira ilave beyanda bulunacak. Bu tutar üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 24 bin lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden kurtulacak.

7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de yüzde 10 indirim yapılacak.

Mükellefler, zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek. Bu kapsamda mükellefler; Gelir ve Kurumlar vergileri, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler de bu imkândan yararlanabilecek.

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.

Önemli olan husus şu ki: Kanuna uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yani inceleme ve tarhiyat yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.

Matrah veya vergi artırımı hükümlerinden; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, Terör suçundan hüküm giyenler, Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler, yararlanamayacak.

Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.

Kanun, işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor. Bu kapsamda; genel orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için yüzde 9 oranında, indirimli orana tabi emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için tabi olduğu oranın yarısı yüzde 4 veya yüzde 0,5 oranında KDV hesaplanarak ödenecek.

Ayrıca, bu Kanun ile ilk kez Mükelleflere işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan ve teslimleri KDV’den istisna olan basılı kitap ve süreli yayınları da yüzde 4 oranında KDV ödenmek suretiyle kayıtlara alınmasına imkân tanındı. Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve gecikme faizi uygulanmayacak.

Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecek. Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle 31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.

Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenebilmesine imkân sağlandı.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç), Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31.12.2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkân sağlandı. Yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor.

Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılıyor.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından yüzde 12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şekilde yapılan ödemelerde de;  Katsayı alınmıyor. Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından yüzde 12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılıyor.

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksit tutarlarına konu borçlarının 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak, tamamının;

İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmıyor ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. İkinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı alınmıyor ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.

Ancak, 6736, 7020 ve 7143 Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.

Ayrıca,5393 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi ve 5216 sayılı geçici 3’üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan borçlar da yeni Kanun kapsamında yapılandırılmayacak.

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.

Kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabiliyor. – BÜLENT ATASERT