AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

tarafından
49
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Bu haber 94 kez okundu.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BORÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Borçka Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı Akaryakıt alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :              2023/1365457

1-İdarenin

 1. a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BORÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi : Gündogdu Mah. Hükümet Cad. 43 08400 BORÇKA/ARTVİN
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4664151013 – 4664152539

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı : Borçka Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı Akaryakıt alımı
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) : 50000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan : 500 litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Borçka Orman İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi           :              Sözleşme imzalandıktan sonra başlayıp 31.12.2024 tarihi dahil bu tarihler arasındaki sürede günlük dönemler halinde sürekli olarak, idarece belirlenen araçlara ihtiyaç duyulduğu anda kısmi teslimat yapılacaktır . İlgili akaryakıt istasyonundan fiş karşılığı ve taşıt tanıma sistemi takılarak alınacaktır.

 1. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzasına müteakip başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.2023 – 11:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Akaryakıt Alımı İçin;

 1. a) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
 2. b) Enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan 2024 yılı sonuna kadar geçerliliği olan istasyolu bayilik belgesi,
 3. c) İlgili Belediye Başkanlığından alınan Çalışma Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (Üç yüz Altmış Beş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.                                       1941392