AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

tarafından
44
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
Bu haber 86 kez okundu.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BORÇKA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 KALEM AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :              2023/1414779

1-İdarenin

 1. a) Adı : BORÇKA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi : MERKEZ MAHALLESI FABRIKA CADDESI 46 08400 BORÇKA/ARTVİN
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4664151033 – 4664151371

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı : 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BORÇKA İLÇESİ MÜCAVİR ALANLARI

ç) Süresi/teslim tarihi           :              01.01.2024/31.12.2024

 1. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 1 GÜN İÇİNDE

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.2023 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 1. İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise EPDK tarafından verilmiş teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösteren belgeyi,
 2. İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik sözleşmesini,

3.İstekliye EPDK tarafından Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyon bayilik belgesini,

 1. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesini teklifleri ekinde ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.                        1945620 – 7 Aralık 2023