2023 YILI 24 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEME ALIM – MAL ALIMI

tarafından
204
2023 YILI 24 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEME ALIM – MAL ALIMI
Bu haber 352 kez okundu.

 

DEVLET HASTANESİ -BORÇKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi             :              7

Yasal Kapsam      :              13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet        :              1. adım … – 863.700,00

Ortak Alım            :              Hayır

Sınır Değer           :              Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale   :              Evet

2023 YILI 24 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEME ALIM – MAL ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BORÇKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023 YILI 24 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEME ALIM – MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :              2023/479450

1-İdarenin

 1. a) Adı : DEVLET HASTANESİ -BORÇKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 2. b) Adresi : AKSU MAHALLESI SIGORTA CADDESI 1 08400 BORÇKA/ARTVİN
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4664152575 – 4664152126

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı : 2023 YILI 24 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEME ALIM – MAL ALIMI
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı : 2023/24 YILI GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ 24 KALEM MAL ALIMIDIR

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BORÇKA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi           :              MALZEMELER PEYDER PEY İHTİYACA GÖRE TESLİM ALINACAKTIR.

 1. d) İşe başlama tarihi : 06.2023

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.2023 – 11:30
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BORÇKA DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

www.ilan.gov.tr                 Basın-1828400