2021 YILI 24 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi: 7

Yasal Kapsam: 13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 1. adım … – 242.832,00

Ortak Alım: Hayır

Sınır Değer: Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale: Hayır

2021 YILI 24 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ – BORÇKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 YILI 24 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2021/176817

1-İdarenin

a) Adresi: AKSU MAHALLESI SIGORTA CADDESI 1 08400 BORÇKA/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası: 4664152575 – 4664152126

c) Elektronik Posta Adresi: artvindhs3@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İLÇEMİZ BORÇKA DEVLET HASTANESİ 2021 YILI 24 KALEM GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ MAL ALIMI. Kısmı teklif verilmeyecektir. MAL ALIMIDIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: BORÇKA DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPPOSU

c) Teslim tarihleri: 01/06/2021 tahinden sonra peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: AKSU MH.SİGORTA CAD.08 400 BORÇKA -ARTVİN

b) Tarihi ve saati: 13.04.2021 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER MALZEMELERİN TÜMÜNE AİT FOTĞRAF ,NUMUNE  VE KATALOGLARINI  TEKNİK ŞARTNANEMEYE UYGUN OLARAK VERECEKLERDİR.

TEKLİFİ SUNAN FİRMALAR ALINACAK MALZEMELERİ , TÜMÜNE AİT NUMUNELERİNİ İHALE SAATİNDEN ÖNCE İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIRLAR.MALZEMELERİN MARKA, AMBALAJ ŞEKLİ,ORJİNAL ŞEKLİ İLE (BÖLÜNME,PARÇA KABÜL EDLMEYECEKTİR.) VE VERİLEN NUMUNELER HASTANEYE KALACAKTIR.HER BİR KALEM MAL İÇİN BİR MARKA VERİLİP İKİNCİ NUMUNE VE MARKA VERİLMEYECEKTİR.MALZEMELER ORJİNAL AMBALAJLARINDA VE KUTULARINDA DÜZGÜN OLACAK VE İKİ NÜSHA TUTANAKLA TESLİM EDİLECEKTİR.NUMUNELERİN ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMANIN ADI,RUHSAT TARİHİ,İZİN NUMARASI, İMAL TARİHİ,SERİ NUMARASI TSE YADA İSO İBARELERİ İLE SON KULLANMA TARİHLERİ BELİRTİLMİŞ OLACAKTIR.İSTEKLİ VERDİĞİ NUMUNELERİ HER BİRİ ÜZERİNE ETİKETLEYEREK FİRMASININ İSMİNİ TİCARET ÜNVANI ADRESİNİN VE HANGİ KALEME AİT OLDUĞU NET BİR ŞEKİLDE BELİRTECEKLERDİR.NUMUNELERİ DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCUNDA UYGUN OLMAYAN TEK KALEM NUMUNE TESPİT EDİLDİĞİ ANDA FİRMANIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.NUMUNELERİN TAM OLARAK TESLİM ETMEDİĞİ TESPİT EDİLEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.ÇAMAŞIR SUYU(HİJYENİK TEMİZLEYİCİ ,ELDE BULAŞIK DETERJANI,SIVI EL YIKAMA SABUNU VE YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELER İHALE DOSYASINA KONACAKTIR.ÜRETİCİ FİRMANIN İSO 18001 , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ,ÜRÜN ÇED RAPOR BELGESİ , ÜRÜN TSE BELGESİ TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMALAR İHALE ZARFINA KOYACAKTIR.Z KATLI PEÇETE İKİ YÜZLÜ VE 12 Lİ KOLİ OCAKTIR.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

MALZEMELERE AİT NUMUNELER VE KATALOKLAR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BORÇKA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr            Basın- 1343259

Bu haber 1.852 kez okundu.