SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNİN BORÇKA İLÇESİNDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİN 2018 MALİ YILI MALZEMELİ YEMEK HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLERİ ALIMI İŞİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Artvin Çoruh Üniversitesinin Borçka ilçesinde bulunan meslek yüksekokulu için 2018 mali yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/566107

1- İdarenin

 1. a)Adresi: SEYITLER KÖYÜ. 0 08000 . ARTVİN MERKEZ/ARTVİN
 2. b)Telefon ve faks numarası: 4662151022 – 4662151023
 3. c)Elektronik Posta Adresi: sks@artvin.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı: Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personeline 2018 mali yılında verilmek üzere toplam 20.800 öğün Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşidir.
 2. b)Yapılacağı yer: Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu mutfak ve yemekhanesinde gerçekleştirilecektir.

 1. c)Süresi: İşe başlama tarihi 01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Seyitler Yerleşkesi Merkez/ARTVİN
 2. b)Tarihi ve saati: 28.11.2017 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş 5179 Sayılı kanun kapsamında düzenlenen “Gıda Üretim İzni Belgesi” veya 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen “İşletme Kayıt Belgesi” aslı veya noter tastikli sureti veya aslı idarece görülmüştür tasdikli  sureti.  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (Sosyal Tesis Hizmet Binası Oda No:107) Seyitler Yerleşkesi Merkez/ARTVİN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Sosyal Tesis Hizmet Binası Oda no: 107) Seyitler Yerleşkesi Merkez/ARTVİNadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale dokümanını İdaremizden satın almak isteyen istekliler; Üniversitemiz muhasebe biriminde (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) vezne bulunmadığından, dokuman bedelini Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Ziraat Bankası Artvin Şubesi nezdinde bulunan TR13 0001 0001 484 8376 363 5003 nolu hesabına yatırarak dekontunu Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde dokümanı temin edebilirler.

 1. No: 621.99/İ-343 B. Tarihi: 10 Kasım 2017