S.S. BORÇKA ÖNDER KONUT YAPI KOOPERATİFİ KURULUŞ GENEL KURUL GÜNDEMİ

KARAR TARİHİ                        :  09.03.2021

KARAR NO                              :  2021/2     

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:  MİKAİL ÖNDER,  ABDUL KERİM AYDIN, HASAN ÖZBAŞ                                             

KONU: KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI HS.

Yönetim kurulu kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şöyle ki;

KOOPERATİFİMİZİN 2020 YILI KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 14/NİSAN/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00 DA MERKEZ MAHALLESİ SAHİL CADDESİ 27/A BORÇKA-ARTVİN ADRESİNDE YAPILACAKTIR.

ÇOĞUNLUK TEMİN EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TOPLANTININ 21/NİSAN/2021 ÇARŞAMBA  GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE,  AYNI GÜNDEM MADDESİ İLE YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama ve Hazirun Cetvelinin İmzalanması ve saygı duruşu yapılması.

2. Divan heyetinin teşekkülü ve divanın tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 

3. Gündemin Genel Kurulun onayına sunulması,

4. Kooperatife Yeni ortak (üye) alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

5. İlimizde üst birlik olarak kurulu bulunan S.S. Ar-Tek Yapı Kooperatifleri Birliği’ne üye olma hususunun görüşülüp karara bağlanması,

6. Kooperatifin ihtiyacı olduğu hallerde Artvin İli Borçka İlçesi hudutları dahilinde metre karesi azami 500,-TL(Beş Yüz Türk Lirası)’ye kadar bedelle yeni arsa veya arazi satın almaya, arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırmaya, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptırmaya, yapmaya ve sözleşmeyi tapuya tescil ettirmeye, kooperatife ait fazla olan bağımsız bölümlerin en az metre kare bedeli brüt 1000,-TL (Bin TL) bedelle satmaya, arsa-arazilerin m2sininasgari ve azami tutarlarının tespit edilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

7. Kooperatifimiz arsaları üzerindeki yapılaşma yönteminin tartışılarak karara bağlanması, bu konuda yapılacak sözleşme sürecinde yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

8. Üye aidatlarının tespit edilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması

9. Aşağıda yazılı hususlar hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

Ana Sözleşmenin 44. Maddesindeki tüm yetkileri ile aşağıdaki yetkilerin tamamı,

a- Kooperatifimizin arsaları ile ilgili plan, proje ve altyapının yaptırılabilmesi için, plan proje ücretlerinin tespiti yönetim kuruluna yetki verilmesi,

b- Her türlü gayrimenkulün kiralanması, kiraya verilmesi ile gerektiğinde kooperatifin gayrimenkulleri üzerinde  ipotek, irtifak ve intifa hakları, şufa, vefa ve iştira hakları tesis edilmesi, ipotek alınması, ipotek verilmesi ve ipoteğin kaldırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine

c- Kadastro Müdürlüklerince maliki olduğumuz parsellerin alan ve sınır düzeltilmesi taleplerinin karşılanabilmesi için ferağ verme, muvafakat etme ayrıca bu konularda açılmış ve açılacak davalarda taraf  olma, davadan çekilme, için yönetim kuruluna yetki verilmesine

e- Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde; imar planı değişikliği veya mevcut imar planı kapsamında yoğunluk artışı çalışmalarının yapılması, mevcut parseller üzerinden tevhit ve takas yapılması,  tevhit esnasında terk edilmesi gereken parsellerin terkinin yapılması, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilerek, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulanması, için yönetim kuruluna yetki verilmesine

f- Kooperatife kat irtifakı kurmaya kat mülkiyetine çevirmeye cinsini düzeltmeye ferdileşme yapma(üyelere dağıtma) yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması

10. Yönetim, Denetim ve Üst birlik Kurullarının 3 yıl için seçimi maddesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması 

11. Kooperatif Yöneticilerine verilecek olan huzur hakkı bedelinin görüşülüp karara bağlanması

12. Dilek ve temenniler

13. Kapanış

S.S. BORÇKA ÖNDER KONUT YAPI KOOP. BŞK.

YÖNETİM KURULU

Mikail ÖNDER              ABDULKERİM AYDIN               HASAN ÖZBAŞ

Resmi İlanlar:  www.ilan.gov.tr             Basın-1329535