İL HIFZISSIHHA KURULU

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 12.08.2020

KARAR SAYISI : 46

K A R A R

İlgi:

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi,

b) İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve E.13079 sayılı yazısı,

c) İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve E.13101 sayılı yazısı,

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.08.2020 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz DORUK başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeler karar altına alınmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede görülen, sonrasında başta İtalya olmak üzere Avrupa Ülkelerinde hızlı bir şekilde ilerleyen ciddi can kayıplarına sebep olan ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilimizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilimizde yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alınmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

A. Bu kapsamda halı sahaların; Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde yer alan rehber ile aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilmelerine,

1. Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler

a. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanması,

b. Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesi,

c. Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması,

ç. Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri,

d. Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),

e. Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması,

f. Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulması,

g. Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesi,

ğ. Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması,

h. Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,

ı. Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizma kurulması,

i. Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesi,

j. Tesislerin girişine COVID-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması,

k. Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanması,

l. Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması, Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulması,

m. Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesi,

n. Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmaması,

o. Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması, Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılması,

ö. Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesi,

p. Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmaması, Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesi,

r. Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılması,

2. Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına Yönelik Tedbirler

a. Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha temizlenmesi,

b. Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesi, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması,

c. Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılması,

ç. Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanması,

d. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanması,

e. Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanması,

f. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulması,

g. Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmaması,

ğ. Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanması,

h. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanması,

ı. Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere” uygun hareket edilmesi,

i. Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılması,

3. Çalışan Personele Yönelik Tedbirler

a. Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması,

b. Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi,

c. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi, Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanması,

ç. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanması,

d. Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanması,

4. Müşterilere Yönelik Tedbirler

a. Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almaları,

b. Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri v e antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamaları,

c. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri,

ç. Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanması,

d. Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanması,

e. Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunması,

f. Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi,

g. Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması,

ğ. Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılması,

h. Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi,

ı. Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmaması,

B. Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına,

1. Bilardo Salonu İle İlgili Alınması Gereken Tedbirler

a. İşletmede kurallara uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik bir sorumlu personel görevlendirilmesi,

b. Müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,

c. İş yerine müşteri haricinde misafir alınmaması,

ç. Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği kaydedilmeli.),

d. Salona maskesiz müşteri alınmaması

e. Müşteriye salona girişten önce ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılması, Ateş ölçen personelin tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanması, Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanların/müşterilerin tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesi,

f. İş yeri girişinde ve içinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulması, El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilerek boşalanın yenisi ile değiştirilmesi,

g. Müşterinin iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması istenmesi,

ğ. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundurulmaması,

h. Kullanılan aletlerin (toplar, ıstakalar) her müşteriden sonra %70′ lik alkol ile silinmesi,

ı. Bilardo salonunda kafe tarzı yeme içme bölümleri var ise T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine uyulması,

i. Müşterilerin kullandıkları ekipmanı zaman zaman temizlemeleri için, ekipmanların yanlarına mutlaka dezenfektan özelliği olan mendiller ve dezenfektanlar konulması,

j. Bilardo masalarının aralarında en az üçer metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmesi, Salon alanı buna yeterli değilse masaların birer atlanarak kullanılmasının sağlanması,

k. Müşterilerin oyun sırasında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyması, oyun sırasında maske takmaya devam etmesi,

l. İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanması,

m. Çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanması,

2. Soyunma Odası, Dinlenme Salonları, Tuvalet ve Lavabolara Yönelik Tedbirler

a. Soyunma odası ve dinlenme salonu bulunan A Klas bilardo salonlarındaki bu bölümlerin sık olarak temizlenmesi ve havalandırılması sağlanması,

b. Dinlenme salonlarında aynı anda bulunacak kişi sayısı her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmesi ve bu sayının salonun görülebilir bir yerine asılması,

c. Tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılması ve temizlik kontrollerinin kayıt altına alınması,

ç. Bu alanlarda temizlik sonrası 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılması,

3. Müşterilere Yönelik Tedbirler

a. Bilardo salonuna randevu ile gidilmesi ve randevu saatine uyulması,

b. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler varsa bilardo salonuna gidilmemesi,

c. Bilardo salonuna girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunması ve belirtilen kurallara uyulması,

ç. Bilardo salonuna girmeden önce maske takılması, (Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde basit bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken maske kullanım kurallarına uyulmalıdır.)

d. Bilardo salonuna girdikten soma ellerin yıkanması ve el antiseptiği kullanılması,

e. Diğer müşterilerle sosyal mesafenin (en az 1 metre) korunmasına dikkat edilmesi,

f. Bilardo salonunda gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmaması,

g. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı, buralara dokunulması durumunda el antiseptiği uygulanması,

4. Personeli Korumaya Yönelik Tedbirler

a. Personele vardiya başlangıcında ateş ölçümü ve semptom sorgulamasının yapılması ve hasta personelin (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan) çalıştırılmaması,

b. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmesi.

c. Personelin vardiyalı çalıştırılması böylece çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunmasını sağlanması,

ç. Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takmasının sağlanması, Maskenin ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmesi, Yeni maske takılırken ellerin yıkanması veya el antiseptiği ile temizlenmesi,

d. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerinin sağlanması, Bunun için, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği ile ovalanması, (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.)

e. Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunması, Bu amaçla HES kodu üretmesi, görevli bir personel ” Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden çalışanların HES kodunun sorgulanması,

5. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırmaya Yönelik Tedbirler

a. Temizliğin günlük olarak yapılması, Ancak, sık kullanılan alanların daha sık temizlenmesi,

b. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması,

c. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulması ve devamlılığının sağlanması, (Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.)

ç. Hepa filitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmaması,

d. Tuvaletlerdeki su ve sabunların mümkünse fotoselli olması,

e. Temizliğin, temiz alandan kirli alana doğru yapılması,

f. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanın tercih edilmesi, Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması,

g. Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması,

ğ. Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kollan, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmesi, Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

h. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70′ lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanması,

ı. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘ Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir. http://cbs. cevresaglik.gov.tr/ cevresaglik/Biyosidal/ Dezenfektan.aspx

i. Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddelerin karıştırılmaması, Çamaşır suyu ile tuz ruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan klor gazı ölüme varan ciddi zehirlenmelere neden olabilir

j. Istakalar ve top takımlarının her müşteriden sonra temizlenmesi, %70′ lik alkol ile dezenfekte edilmesi,

k. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

l. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60°C’de yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.

m. Temizlikte oluşan atıkların evsel atık olarak toplanması,

n. Bilardo salonunun sık sık havalandırılması, Vantilatörlerin çalıştırılmaması, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,

Alınan bu kararların Artvin İl genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için İlçelerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmak üzere Kaymakamlıklara iletilmesine. Oy birliği ile karar verilmiştir. – AVBM

Bu haber 1.014 kez okundu.