İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Madde 1- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünün 01.06.2020 tarih ve E.288708 sayılı yazıları gereği, Artvin İli, Borçka İlçesi, Demirciler Köyü, İçkale deresinin akışını engelleyen, tersip bendinin ve mevcut taşkın koruma tesislerinin memba tarafında bulunan ve su taşkınlarına sebep olabilecek yaklaşık 7.050 m3 (11.280 ton) rüsubat (kum-çakıl) malzemesinin en fazla 30 (otuz) gün içerisinde dere yatağından alınıp kaldırılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) Usulü ile ihale edilerek satılması.

Madde 2- İhalesi yapılacak malzeme yeri ve miktarı;

  İLİ /İLÇESİ :   MEVKİİ :   ALAN (m2) / MİKTAR (m3) : İHALE MUHAMMEN BED. (TL) : GEÇİCİ TEMİNAT (TL) : İHALE TARİH VE SAATİ :
Artvin / Borçka İçkale Deresi Vanet Mevkii 7.050 m3 (11.280 ton) rüsubat malzemesi 70.500,00.-TL+ KDV 2.115,00.-TL 23.06.2020 – 10:10

Madde 3- Artvin İli, Borçka İlçesi, Demirciler Köyü, İçkale deresinin akışını engelleyen, tersip bendinin ve mevcut taşkın koruma tesislerinin memba tarafında bulunan ve su taşkınlarına sebep olabilecek yaklaşık 7.050 m3 (11.280 ton) rüsubat (kum-çakıl) malzemesinin ihalesi 23.06.2020 tarihinde Salı günü saat 10:10’da İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4- İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, onaylanan ihale kararının tebliğini müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde kiralamış oldukları hafriyat malzemesinin ihale bedeli üzerinden% 6 kesin teminatını yatırarak noter tasdikli sözleşme yapmaya mecburdur.

Madde 5- Teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde kabul edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilmez.

Madde 6 İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini İl Özel İdaresinden mesai saatleri içerisinde 250,00.-TL (İkiyüzellitürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.

Madde 7 Artvin İl Özel İdaresinde, İl Encümenince yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Müracaat dilekçesi,

b) Kanuni ikametgâhı olması,

c) Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) Noterden tasdikli imza sirküleri,

g) Nüfus Cüzdanı Sureti,

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont)       

i) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya banka teminat mektubu.

j) 2015-2020 (5 yıl) yıllarına ait (2015’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019/2020 yılında alınan belge ile Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair belge,

k) Artvin İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri Müdürlüğünden alınan belgeyi, en geç 23.06.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Şirket idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin, siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2020 ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

c) Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın nakit ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya banka teminat mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont),

g) Artvin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

h) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

i) 2015-2020 (5 yıl) yıllarına ait (2015’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019/2020 yılında alınan belge,

j) İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri Müdürlüğünden alınan belgeyi, en geç 23.06.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

Madde 8- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerin, istenilen belgelerle birlikte en geç 23.06.2020 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İl Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

Madde 9- Telgraf ve mektupla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

Madde 10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.  

B. No: İ-112                  B. Tarihi: 11 Haziran 2020

Bu haber 23.768 kez okundu.