İHALE İLANI

 

MADDE-1. Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıt bilgileri verilen, Artvin ili; Merkez ilçesinde dört (4),  Borçka İlçesinde beş (5), Murgul ilçesinde iki (2), Şavşat ilçesinde iki (2) ve Yusufeli ilçesinde bir (1) adet olmak üzere toplam on dört (14) adet taşınmaz,  2886 sayılı Kanun’un 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (arttırma) ile satışı yapılmak üzere K.D.V. hariç aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.

MADDE-2. İhale 17/10/2017 tarihinde Salı günü 10.00-11.05 saatleri arasında Artvin, Merkez, Çarşı Mah. Şehit Dursun Acar Cad. Ticaret ve Kültür Sitesi adresinde bulunan Artvin İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE-3. Taşınmazın muhammen satış bedeli aşağıda gösterildiği şekildedir.

MADDE-4. İhaleye katılabilmek için aşağıda gösterildiği şekilde % 10 oranında geçici teminat alınacaktır.

MADDE-5. Taşınmaz peşin olarak satılacak olup, ihaleyi kazanan talipli ihale kararının onaylanmasından itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelini İl Özel İdaresi hesaplarına ödemek suretiyle taşınmazı teslim alacaktır.

MADDE-6. Teminat olarak 2886 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde kabul edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilmez.

MADDE-7. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait düzenlenen şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Borçka İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Şavşat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Yusufeli İlçe Özel İdare Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir.

MADDE-8. İhaleye girebilmek için müracaat dilekçesi ile birlikte;

  1.       a) Taşınmaz için aşağıda belirtilen miktarda İl Özel İdaresi adına alınmış % 10 tutarında geçici teminatı nakit veya teminat mektubu olarak yatırıldığına dair belgeyi,
  2.     b)      Noter tasdikli imza sirkülerini,
  3.       c) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesini,
  4. d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, kurum adına teklifte bulunacakların yetkili olduklarına dair Yetki Belgesini,
  5.        e) Nüfus Müdürlüğünden alınacak adresli vukuatlı nüfus kayıt örneğini,
  6. f) Gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilk ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi,
  7. g) İl Özel İdaresine borçlu, icralı veya mahkemelik olmadığına dair belgeyi, ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına dosya halinde teslim edeceklerdir.

MADDE- 9. Telgraf ve mektupla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

           MADDE-10. İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İLİ İLÇESİ  

KÖY/ MAH.

ADA NO. PARSEL NO. NİTELİĞİ ARSA PAYI KAT NO. BAĞ. BÖL. NO. YÜZ ÖLÇ. (M²) MUHAM.
BEDELİ (TL)
%10 GEÇİCİ
TEMİNAT TUTARI (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
ARTVİN MERKEZ ÇARŞI 522 9 İŞ YERİ 584/18612 Zemin 6 91,25 95.812,50 9.582,00 17/10/2017 10.00
ARTVİN MERKEZ ÇARŞI 522 9 İŞ YERİ 2418/18612 2 13 377,25 660.187,50 66.019,00 17/10/2017 10.05
ARTVİN MERKEZ SEYİTLER 101 11 BAHÇE 2.713,20 542,640,00 54.264,00 17/10/2017 10.10
ARTVİN MERKEZ SEYİTLER 101 12 ZEYTİNLİK 870,84 174.168,00 17.417,00 17/10/2017 10.15
ARTVİN BORÇKA YENİYOL 258 2 MESKEN 1/40 1 8 120,00 130.000,00 13.000,00 17/10/2017 10.20
ARTVİN BORÇKA YENİYOL 258 2 MESKEN 1/40 2 9 120,00 135.000,00 13.500,00 17/10/2017 10.25
ARTVİN BORÇKA YENİYOL 258 2 MESKEN 1/40 2 10 120,00 135.000,00 13.500,00 17/10/2017 10.30
ARTVİN BORÇKA YENİYOL 258 2 MESKEN 1/40 2 11 120,00 135.000,00 13.500,00 17/10/2017 10.35
ARTVİN BORÇKA YENİYOL 258 2 MESKEN 1/40 2 12 120,00 130.000,00 13.000,00 17/10/2017 10.40
ARTVİN MURGUL DAMAR 169 1 ARSA 414,78 4.977,36 498,00 17/10/2017 10.45
ARTVİN MURGUL DAMAR 170 1 ARSA 400,88 4.810,56 482,00 17/10/2017 10.50
ARTVİN ŞAVŞAT MEYDANCIK BALIKLI 342 250 TARLA 701,50 3.507,50 351,00 17/10/2017 10.55
ARTVİN ŞAVŞAT MEYDANCIK MISIRLI 450 20 ARSA 1.069,12 26.728,00  

2.673,00

17/10/2017 11.00
ARTVİN YUSUFELİ KILIÇKAYA 103 3 Bir Katlı Ahşap Bina ve Arsası 147,43 22.578,07 2.258,00 17/10/2017 11.05

B. No: İ-310 B. Tarihi: 29 Eylül 2017