Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik hükümlerine göre  “Açık Teklif Usulü”  ile  DSİ Çoruh Projeleri 26. Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğünce verilen geçici teminat vezne alındı makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu(süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2014 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Taşınmaz mal satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak temin edilebilir.

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Bu ihaleye ait bilgiler, www.dsi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7- Taşınmaz mal satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

İli İlçesi Köyü/Mah. Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati
Artvin Borçka Adagül Köyü 109 45 Tarla 2.851,73 Plan Dışı 136.000,00 4.100,00 16.08.2018 09:30
Artvin Borçka Adagül Köyü 109 43 Tarla 4.183,36 Plan Dışı 220.500,00 6.650,00 16.08.2018 10:00

B.No: İ-257                         B.Tarihleri: 27 Temmuz 2018 – 3 Ağustos 2018

Bu haber 386 kez okundu.