ÇNHR PROJESİ KAPSAMINDA CAMİLİ MİKRO HAVZASINDA 6 ADET KÖYDE ÇALIŞMA PROGRAMINDA BELİRTİLEN TOPLAM 33 (OTUZ ÜÇ) ADET ISI YALITIMI (İÇ MANTOLAMA) VE KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ SİSTEMİ

                                                                                        ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇNHR Projesi Kapsamında Camili Mikro Havzasında 6 Adet Köyde Çalışma Programında Belirtilen Toplam 33 (Otuz üç) Adet Isı Yalıtımı (İç Mantolama) ve Katı Yakıtlı Kat Kaloriferi Sistemi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/361318

1- İdarenin

 1. a)Adresi : Çarşı Mah. İnönü Cad. No: 71 08000 ARTVİN MERKEZ/ARTVİN
 2. b)Telefon ve faks numarası : 4662121275 – 4662122686
 3. c)Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı : 6 Adet Köyde 33 Adet Binada (Köy Evi) İç Cephe Mantolaması ve Katı Yakıtlı Kat

  Kaloriferi Sisteminin Anahtar Teslimi Yaptırılması İşidir. 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

  şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Yapılacağı yer : Artvin ili Borçka ilçesi Camili Mikro Havzası’ndaki 6 adet köy (Düzenli, Camili,

  Efeler, Kayalar, Maral, Uğur) sınırları içerisindedir.

 1. c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3gün içinde yer teslimi yapılarak işe

başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer : Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu
 2. b)Tarihi ve saati : 08.2017 – 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII veya CII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Bu işte, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, inşaat mühendisliği, mimarlık veya makine mühendisliği diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 2. Kat İhale Birimi Odası adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 2. Kat İhale Birim Odası (Toplantı Salonu Yanı)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

B.No: 241 B. Tarihi: 4 Ağustos 2017