BORÇKA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

S A T I Ş I    Y A P I L A C A K   T A Ş I N M A Z I N

S.No Taşınmaz No Mah/Köyü Mevkii Pafta Ada Parsel Alanı (m2) Hazine Payı Cinsi Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 08040100520 Çifteköprü Köyü Merkez Mahallesi F47A12A3A 164 2 252,46 Tam Arsa 9.500,00 2.850,00 21.11.2017 10:30

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Borçka Malmüdürlüğü – Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti ile,  özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Kiralama ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

5- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4’ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

7- Satış ve kira şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Borçka Malmüdürlüğüne (Milli Emlak Servisi) müracaatla ücretsiz olarak görülebilir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.artvindefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan Olunur.

  1. No: 621.99/İ-341 B. Tarihi: 10 Kasım 2017