BORÇKA BELEDİYESİ ARALIK 2018 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

            Borçka Belediye Başkanlığı Aralık 2018 Meclis toplantısını yaptı.

            Borçka Belediye ve Meclis Başkanı Aslan ATAN’ın başkanlığında ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda;

            Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Aralık birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 04.12.2018 gün ve saat 13:00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.                                       

            GÜNDEM:

            1- Açılış ve Yoklama,

            2- Saygı Duruşu,

            3- Bir Önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,   

            4- İmar Komisyonuna Sevk edilen Gündoğdu Mahallesi 163 Ada  9, 10, 19 nolu 1/5000 ölçekli  İlave Nazım İmar Plan ve 1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi, 

            5- İmar Komisyonuna Sevk edilen Merkez Mahallesi Aydınlar Mevkii 142 ada 13 nolu Parsel ve Yakın Çevresine ait Camii alanı oluşturulması amaçlı İmar Planı Tadilatının Görüşülmesi,

            6- Bütçede Kurumsal Kodlama Yapılan Birimler ile Fonksiyon sınıflandırmanın birinci düzeyler Arası Aktarmaların Görüşülmesi,

            7- Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Çalıştırılmasının Görüşülmesi, 

            8- Kapanış. 

            Gündemin 1. maddesi gereği,

            Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Resul ŞENTÜRK, Atila SAV, Ziver YILMAZ ve E.Türkan KÜÇÜK’ün mazeret belirtmeden toplantıya katılmadıkları diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

            Gündemin 2. maddesine geçildi.

            Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

            Gündemin 3. maddesine geçildi.

            Kasım 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.          

            Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

            06.11.2018 Tarih ve 55 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 163 ada 9,10 ve 19 parsellerde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması için hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülmesi sonucunda;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı Genelgesine istinaden plan işlem numaraları UİP-6830,13  ve NİP-32512,3 olan, Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı, Artvin ili, Borçka ilçesi, Gündoğdu mahallesi, 163 ada, 9,10 ve 19 numaralı parselleri kapsamaktadır. Planlama alanında mevcut imar planı bulunmamaktadır. Ancak planlama alanı yakın çevresi genel olarak meskun konut ve ticaret alanı kullanımları ile çevrilidir. Alanın güney yönünde ayrık yapı nizamına sahip konut alanları, batı yönünde ise orman ve ağaçlık alanlar mevcuttur. Planlama alanının kuzeydoğusundan D950 karayolu geçmekte olup mevcut imar durumunda, 163 ada, 9,10,19 numaralı parseller, alanın batı yönündeki 12 metrelik taşıt yolundan cepheli konumdadır.

            İmar planında yapılan düzenlemeyle, planlama alanını 9,10,19 nolu parseller bitişik yapı nizamına ait 7 kat yapılanma yüksekliği koşulundaki konut alanı kullanımında önerilmiştir. Bu alanlarda zemin katlarda ticaret kullanımı yer alabilecek olup ticaret alanlarında asma kat tercih edilebilir.

            Plan değişikliği teklifinin Artvin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 03.12.2018 tarih ve E.181509 sayılı yazısında konu edilmiş ilgili Bakanlığın daha önceki tarihlerde Bakanlar Kurulunca alınmış afete maruz bölge kararıyla sınırları belirlenmiş olan afete maruz bölgelerin sayısallaştırılması işlemleri devam etmekte ve planlanan alanda söz konusu çalışmalar tamamlanana kadar herhangi bir işlem yapılmaması hususu belirtildiğinden; ilave imar planının ilerki tarihe ertelenmesine Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

            Gündemin 5. Maddesine Geçildi.

            06.11.2018 Tarih ve 56 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 142 ada,  13  parsel ve yakın çevresine ait, Cami Alanı oluşturulması amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin  imar komisyonu raporunun görüşülmesi sonucunda;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı Genelgesine istinaden plan işlem numaraları UİP-6830,12 ve NİP-32512,2 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı, Artvin ili, Borçka ilçesi, Merkez mahallesi, Aydınlar caddesi, 142 ada, 13 numaralı parsel ve yakın çevresine ait alanları kapsamaktadır. Mevcut imar planına bakıldığında ayrık yapı nizamı 8 kat yapılanma yüksekliği koşuluna sahip konut alanı kullanımında yer almaktadır. İmar planı 51600-51500 yatay, 50000-49500 dikey koordinatları arasında, 1/1000 ölçekli 50L-1B uygulama imar planı paftasında, 1/5000 ölçekli 50-L nazım imar planı paftasında yer almaktadır.

            İmar planında yapılan düzenlemeyle, mevcut imar planında konut alanı olan planlama alanında, alanın mevcut halihazır ve kadastral durumu göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmıştır. Konut alanı kullanımında olan planlama alanında imar planı değişikliği ile Cami Alanı olarak düzenlenmiştir. Plan değişikliği teklifinin kabul edilmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

            Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

            Mali İşler Müdürlüğünün 27.11.2018 Tarih ve 1531 Sayılı Yazı  ile Meclis Başkanlığına havale edilen Ek Bütçe ve Bütçede Kurumsal kodlama  yapılan Birimleri ile Fonksiyon sınıflandırma birinci düzeyler arası aktarma yazısı görüşülmesi sonucu;

            EK ÖDENEK:

            Kurumsal:     Fonksiyonel: Fin:     Ekonomik Sınıflandırma:               Tutar:

            46.08.07.39     01.01.01          05        03.08 Gayrimenkul Mal                     1.700,000,00 TL

                                                                       Bakım ve Onarım Giderleri

            46.08.07.39     01.01.01          05        03.05 Hizmet Alımları                       800.000,00 TL

            46.08.07.39     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik                    250.000,00 TL

                                                                       Mal Ve Malzeme Alımları

                                                                                                                                 2.750.000,00 TL

            Kurumsal:     Fonksiyonel:  Fin:     Ekonomik Sınıflandırma:                Tutar:

            46.08.07.02     01.01.01          05        01.01 Memurlar                                 2,500,00 TL

            46.08.07.02     01.01.01          05        02.01 Memurlar                                 1.000,00 TL

            46.08.07.02     01.01.01          05        02.03 İşçiler                                       35 TL             

            46.08.07.02     01.01.01          05        02.05 Diğer Personel                         800 TL

            46.08.07.02     01.01.01          05        03.03 Yolluklar                                  1.020,00TL                                         46.08.07.02     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal           5.355,00 TL

                                                                                  Ve Malzeme Alımı

            46.08.07.02     01.01.01          05        03.05 Hizmet Alımları                       30.000,00 TL 

            46.08.07.02     01.01.01          05        09.01 Personel Yedek                       10.000,00 TL

                                                                                  Ödeneği

            46.08.07.02     01.01.01          05        09.06 Yedek Ödenek                                    20.000,00 TL

            46.08.07.31     01.01.01          05        01.01. Memurlar                                71.020,40TL

            46.08.07.31     01.01.01          05        01.02 Sözleşmeli Personel                19.555,04 TL            

            46.08.07.31     01.01.01          05        02.02 Sözleşmeli Personel                4.465,36 TL       

            46.08.07.31     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal           4.000,00 TL

                                                                                  Ve Malzeme Alımı

            46.08.07.31     01.01.01          05        03.03 Yolluklar                                 6.000,00 TL

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           37.000,00 TL                                    Üretim Giderleri                            

            46.08.07.31     01.01.01          05        02.01. Memurlar                                 9.650,00 TL

            46.08.07.31     01.01.01          05        03.05 Hizmet Alımı                           3.000,00TL

            46.08.07.31     01.01.01          05        09.01 Personel Yedek                       5.150,00 TL

                                                                                  Ödeneği

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           1.500,00 TL                                                                                                            Üretim Giderleri

            46.08.07.31     01.01.01          05        03.04.Görev Giderleri                        12.800,00 TL             

            46.08.07.31     01.01.01          05        09.06 Yedek Ödenek                                    10.300,00TL             

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           2.500,00 TL                                                                                                                Üretim Giderleri

            46.08.07.32     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal             124.300,00 TL

                                                                                   ve Malzeme Alımı

            46.08.07.32     01.01.01          05        09.06 Yedek Ödenek                                   10.000,00TL             

            46.08.07.32     01.01.01          05        09.01 Personel Yedek                        10.300,00TL

                                                                                   Ödeneği

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           104.000,00 TL                                                                                                         Üretim Giderleri

            46.08.07.32     01.01.01          05        03.04.Görev Giderleri                        2.000,00 TL

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           2.000,00 TL                                                                                                            Üretim Giderleri

            46.08.07.32     01.01.01          05        05.03 Kar Amacı Gütmeyen

                                                                       Kuruluşlara Yapılan Transferler         9.112,04TL

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           51.000,00 TL                                                                                                          Üretim Giderleri

            46.08.07.34     01.01.01          05        03.05  Hizmet Alımları                      2.360,00TL

            46.08.07.34     01.01.01          05        01.01 Memurlar                               2.360,00TL

            46.08.07.34     01.01.01          05        03.06 Temsil Ve Tanıtma                   2.206,60 TL

                                                                                  Giderleri

            46.08.07.34     01.01.01          05        01.01 Memurlar                               2.206,60 TL

            46.08.07.34     01.01.01          05        06.01 Mamul Mal Alımları                 75.060,00 TL

            46.08.07.34     01.01.01          05        01.01 Memurlar                               20.000,00 TL

            46.08.07.34     01.01.01          05        03.02 Tüketime Yönelik Mal           10.000,00 TL

                                                                                  Ve Malzeme Alımı

            46.08.07.34     01.01.01          05        03.07 Menkul Mal Gayri maddi     10.000,00 TL

                                                                                  Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

            46.08.07.34     01.01.01          05        09.01 Personel Yedek                        2.060,00TL

                                                                                   Ödeneği

            46.08.07.34     01.01.01          05        09.06 Yedek Ödenek                                   10.000,00TL

            46.08.07.39     01.01.01          05        06.05 Gayrimenkul Sermaye           23.000,00 TL                                                                                                        Üretim Giderleri

            Borçka Belediyesi Aile Çay Bahçesi satışının planlandığından 2.750,00 TL ek gelir tahmin edilmiştir. Bu nedenle 2.750,00 TL ek bütçenin kabulüne, Belediyemizin 2018 Mali Yılı bütçesi ile verilen ödenekler yetmediği gerekçesiyle Bütçede Kurumsal kodlama yapılan Birimleri ile Fonksiyon sınıflandırma birinci düzeyler arası 5393 Sayılı Belediyeler kanununun 18 maddesi b fıkrası gereği, aktarmaların yapılmasına Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

            Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

            Tam zamanlı personel çalıştırılması ile ilgili Belediye Başkanı Aslan ATAN Memur personelin az  olması ve teknik personelin bulunmaması nedenleriyle Belediyemiz işlerinin doğru ve hızlı yürütülmesi bakımından 2018 Yılında çalışan mühendislerin Özlem KOÇ, Tuğçe DİKBAŞ ve Esin GONCAL’ın tam zamanlı sözleşmeli olarak tekrar çalıştırılmasına, 2019 yılında çalıştırılacak olan mühendis ücretleri 2018 Yılında almış oldukları 1600,00 (Bin altı yüz) TL ve 2019 yılında Devlet Memurlarına yapılacak zam oranın ücretlere yansıtılmasına, 

            Oy birliği ile karar verildi.

            Toplantıda başka bir gündem maddesi olmadığından dolayı Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın teşekkür konuşmasıyla sona erdirildi.

            Haber: Gökhan Özçelik

Bir cevap yazın