BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MERKEZ MAHALLESİ CAMİİ CADDESİ KYK YURT ALTI NO:12/C BORÇKA ADRESİNDE  BULUNAN İŞYERİ VASFINDAKİ TAŞINMAZ belediyemiz tarafından 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine göre  Borçka Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 09.11.2020 – Pazartesi Günü,Saat : 10:30 da yapılacaktır.

2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Borçka Belediye Başkanlığı İhale salonu

3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri: Borçka Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. Tel: 4664151033

5) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler

Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

5/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgah belgesi

c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Borçka Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

e) Banka “İban” numarası

5/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Borçka Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

f) Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası

6) Teklif mektuplarının en geç belirtilen ihale saatine  kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7) Kiralama şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri kiracılar  aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Kira  Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8) Kiralamadan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

B.No: İ-251         B.Tarihi: 29 Ekim 2020                                

Bu haber 4.701 kez okundu.