BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2020 MECLİS TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI

            Borçka Belediye Başkanlığı Ocak 2020 Meclis toplantı kararları açıklandı.

            Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca ocak birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 07.01.2020 gün ve saat 13:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda toplanıldı. Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.

            GÜNDEM     :

            1- Açılış ve Yoklama,

            2- Saygı Duruşu,

            3- Bir önceki Toplantı Tutanakların Sunumu,   

            4- Denetim Komisyonu Seçimi,

            5- 2020 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,

            6- Zabıta ve İtfaiye Personeline verilecek Maktu Ücretinin Görüşülmesi,

            7- Ziya İSKENDEROĞLU’nun  Gündoğdu Mahallesi 163 ada 12 parsel İmar Plan Değişikliği ile ilgili Dilekçesinin Görüşülmesi

            8- Kanalizasyon İnşaatı İşi için İller Bankası A.Ş den Ek Kredi Kullanılmasının Görüşülmesi,

            9- İçme Suyu İnşaatı İşi için İller Bankası A.Ş den Ek Kredi Kullanılmasının Görüşülmesi,

            10-Tam Zamanlı  Sözleşmeli Mühendis Personellerin Çalıştırılmasının Görüşülmesi,

            11- Belediye Sınırlarının Belirlenmesi,

            12-Hidromek Marka Kazıcı – Yükleyici İş Makinesinin Satışının Görüşülmesi,

            13-Kapanış.

            Gündemin 1. Maddesi Gereği

            Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda tüm üyelerin katıldığı görülerek birleşim açıldı.

            Gündemin 2. maddesine Gereği,

            Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

            Gündemin 3. maddesine geçildi.

            Aralık 2019 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesine Geçildi.

            2019 Yılı Belediye gelir ve giderleri denetlemek üzere 5393 Sayılı kanunun 25. maddesi gereğince 5 kişilik denetim komisyonuna Hamit ATALAY, Mehmet YELKENCİ, Nurhan KOÇAL, Hasan GÖKDEMİR, Mehtap ŞENTÜRK aday oldukları, yapılan gizli oylama sonucu;  Hamit ATALAY’ın 12 oy, Mehmet YELKENCİ’nin 12 oy, Nurhan KOÇAL’ın 12 oy, Hasan GÖKDEMİR’in 12 oy, Mehtap ŞENTÜRK’ün 10 oy Nurettin OKUYAN’ın 2 oy alarak, Denetim Komisyonuna Hamit ATALAY, Mehmet YELKENCİ, Nurhan KOÇAL, Hasan GÖKDEMİR, Mehtap ŞENTÜRK‘ün seçildikleri görüldü.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

            Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2020 Belediye çalışma programı 10 maddeden ibaret olup, maddeler üzerinde görüşmelere başlandı.

            1- İsmet Acar Turizm ve Sosyal Tesisi Eksik Kısımlarının Tamamlanması.

            2- Altyapı Çalışmaları (İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu ) Yeniden İhale Edilip Sürdürülmesi.

            3- Tarihi Çelik Köprüden Başlayarak Murgul Karayolu Köprüsüne Kadar Çoruh Kenarı Boyunca Planlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Güzergahının Tamamlanması.

            4- Köprülerin Onarımının Yapılması.

            5- Birleşik Ahır Projesinin Uygulanması.

            6- Belediye Halk Ekmek Fırını Talebinin Değerlendirilerek Planlanması.

            7- Hayvan Rehabilite Merkezi Yapılması.

            8- Kültür Merkezi Yerinin Tespit Edilmesi ve Yapının Projelendirme Çalışmaları Tamamlanarak Yapımına Başlanması.

            9- Kreş Yer Tespiti ve Yapılması.

            10- İlçeye Giriş ve Çıkış Kemerlerinin Planlanıp Yapılması.

            Maddeler halinde oylanıp Belediye Başkanlığınca hazırlanan 2020 yılı çalışma programının  uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

            Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

            5393 Sayılı Kanunun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesi belirtilen görevleri yerine getirmede 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasında belirtilen mesai kavramına bağlı kalınmadan günün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermeleri sebebiyle 2020 Bütçe Kanunu K cetvelinde alt ve üst sınırı belirtilen fazla çalışma  maktu mesai ücretinin tespiti Belediye meclisinde görüşe açıldı. 2020 yılı itfaiye ve zabıta memuru  görevlilerine Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu üst sınırdan maktu mesai ücretinin verilmesine;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesinde bulunan Ziya İSKENDEROĞLU’nun  Gündoğdu Mahallesi 163 ada 12 parsel İmar Plan Değişikliği ile ilgili Dilekçesinin Görüşülmesi geçildi.

Görüşülmesi sonucunda Gündoğdu Mahallesi 163 Ada 12 Parselin 1/5000 nazım  imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili dosyanın İmar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar  veridi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

Kanalizasyon inşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin % 50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’sinin ise İller Bankası A.Ş. den 14.12.2017.tarihli ve 38/1000 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edilen 4.297.649,72- (dört milyon iki yüz doksan yedi bin altı yüz kırk dokuz TL yetmiş iki Krş.) TL‘lik krediden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin % 50’si  SUKAP ödeneğinden karşılanmak üzere kalan % 50’si için İller Bankası A.Ş. den 4.500.00 (dört milyon beş yüz bin) TL ek kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayri menkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş ye rehin vermeye İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin d bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkilendirilmesine;

            Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Gündemin 9. Maddesine Geçildi.

İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri  (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’sinin ise İller Bankası A. Ş. den 17.11.2016 tarihli ve 38/1119sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tahsis edilen 7.227.500 (yedi milyon iki yüz yirmi yedi bin beş yüz) TL‘lik krediden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin %50’si SUKAP ödeneğinden karşılanmak üzere kalan % 50’si için İller Bankası A.Ş. den 7.000.000.-(yedi milyon) TL ek kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası  A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi d bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ercan ORHAN’ın yetkilendirilmesine;

             Oy birliği ile karar verilmiştir

Gündemin 10. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince yapılan tetkik ve müzakereler sonucunda,  Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 4. fıkrası gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.01.2020 tarihli ve 291 sayılı Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı ”Mahalli İdare Sözleşmeli Personeller için  belirlenecek olan ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin Belediye Meclisince karar alınması gerekmektedir hükmüne istinaden;

            Yukarıda belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda; 2019 yılında 1 adet Jeoloji Mühendisi,1 adet Ziraat Yüksek Mühendisi,1 adet Çevre Mühendisi olmak üzere 3 Adet Mühendis tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olup, Özlem KOÇ, Tuğçe DİKBAŞ ve Esin GONCAL’ın tam zamanlı sözleşmeli olarak tekrar çalıştırılmasına, 2020 yılı için 2.400,00 (İki bin dört yüz TL)  ödenmesine,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11.Maddesine geçildi.

Belediye sınırlarımız ve İlçemize bağlı bazı köyler arasındaki sınır uyuşmazlıkları ile ilgili olarak ; İl, İlçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında  bazı köyler ve Belediye sınırımız arasında yerleşim ve ulaşım açısından şeffaf bir çizgi olması, mevcut halde bir sınır belirsizliği doğurmaktadır. Belirsizliğin ortadan kalkması ve kamu yararı gözetilerek Belediye sınırlarımızın tanzim ve tespitinin yapılabilmesi için gerek çalışmaların başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine Geçildi.

            Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 30.12.2019 Tarih ve 3262 Sayılı yazısının görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Şantiye servisinde bulunan Hidromek Marka Kazıcı-Yükleyici iş makinesinin sıklıkla arızalanması ve ekonomik ömrünün doldurulması nedeniyle ihale yoluyla satılmasına Belediyemiz meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündem ve gündem dışı başka konu olmadığından Meclis Başkanı Ercan ORHAN teşekkür konuşmasını yaparak toplantı sona erdi. – Sermin Aydemir

Bu haber 3.370 kez okundu.