ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

 

BORÇKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Ortaöğretim (İmam Hatip ortaokulu ve Şehit Savaş gedik mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerini taşıma hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/424356

1- İdarenin

 1. a) Adresi: GÜNDOĞDU MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI 1 08400 BORÇKA/ARTVİN
 2. b) Telefon ve faks numarası: 4664151042 – 4664151332
 3. c) Elektronik Posta Adresi: borcka08@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin:

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Ortaöğretim (İmam Hatip ortaokulu ve Şehit Savaş gedik mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerini 2 merekzi okulu 12 araçla 180 gün taşıma hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer: Borçka Atatürk Ortaokulu müdürlüğü binası
 2. c) Süresi: İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Gündoğdu Mahallesi Emniyet Caddesi Borçka Artvin
 2. b) Tarihi ve saati: 18.09.2018 – 11:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Borçka mal Müdürlüğüne Dosya Bedeli Yatırılıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bölümünden alınacaktır adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Borçka Atatürk Ortaokulu müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                         B.No: İ-291               B.Tarihi: 7 Eylül 2018

Bu haber 363 kez okundu.